Huishoudelijk reglement

Hoofdstuk I

Maatschappelijke zetel :
Vestiging : Huis van de Orthodontie, Brusselbaan 44, 1600 Sint Pieters-Leeuw.
Tel : 02/2708281
Fax : 02/2704916
Email : info@bbno.be
Homepage : www.bbno.be

Elke verplaatsing of wijziging van de maatschappelijke zetel, conform art 2 van de statuten, wordt opgenomen in het verslag van de Algemene Vergadering en het verslag dient gehecht te worden aan het huishoudelijk reglement dat in de zetel bewaard blijft.

Hoofdstuk II

Regionale Kringen
Ten einde een goede verzekering te waarborgen voor de leden van de georganiseerde wachtdienst worden er regionale kringen opgericht elk met een wachtdienstverantwoordelijke. De wachtdienstverantwoordelijken hebben de taak de provinciale geneeskundige commissie op de hoogte te stellen van de georganiseerde wachtdienst binnen de provincie. De beroepsvereniging is verantwoordelijk voor de opmaak van de provinciale ledenlijst en deze wordt jaarlijks bezorgd aan de wachtdienstverantwoordelijken aansluitend op de algemene vergadering. Verder is de wachtdienstverantwoordelijke verantwoordelijk voor de organisatie van de regionale peer review, volgens de regels bepaald in de accreditering tandheelkundigen.

WORK West-Vlaamse Orthodontistenkring
OORK Oost-Vlaamse Orthodontistenkring
ORKA Orthodontistenking Antwerpen
LORK Limburgse Orthodontistenkring
BORK Orthodontisten Kring voor Vlaams Brabant en Brussel hoofdstedelijk gewest.(Nl)

De vacature voor kandidaat wachtdienstverantwoordelijken wordt jaarlijks kenbaar gemaakt na openstellen van vacature ter gelegenheid van de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering. De algemene vergadering beslist bij gewone meerderheid. Het mandaat van de wachtdienstverantwoordelijke is onbepaald in duur. De kandidatuur voor wachtdienstverantwoordelijke is cumuleerbaar met een bestuursmandaat maar niet met dat van voorzitter, secretaris of penningmeester.

De wachtdienstverantwoordelijk stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten en bezorgt dit rapport aan de bestuursraad ten laatste 1 maand voor de Algemene Ledenvergadering. De bestuursraad verwoordt deze besluiten op de Algemene Vergadering.