PRIVACYVERKLARING BBNO

Deze privacyverklaring werd laatst bijgewerkt op 21 april 2023

 

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten neemt uw privacy en uw rechten bij gegevensverwerking ernstig.

Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe de BBNO uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. De gegevensverwerking gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (AVG), de Belgische Gegevensbeschermingswet van 30 juli 2018, en alle andere toepasselijke wetgeving in verband met privacy en gegevensbescherming.

Hierna zal u stapsgewijs alle informatie terugvinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u vragen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kan u ons contacteren via info@bbno.be.

 

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten, Brusselbaan 44, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (hierna BBNO).

 

 1. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder ‘persoonsgegevens’ begrijpen wij alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’).

 

 1. Welke gegevens worden verwerkt?

Bij de BBNO zorgen we ervoor dat uw persoonsgegevens adequaat, relevant en beperkt verwerkt worden. Enkel wat noodzakelijk is voor onze verwerkingsdoelen en uw belangen wordt bijgehouden.

Persoonsgegevens die de BBNO van u kan ontvangen en verwerken, zijn:

 • Gegevens van professionele aard zoals beroepsbekwaamheid, praktijkgegevens, RIZIV-nummer, financiële identificatiegegevens.
 • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer.
 • Contactgegevens zoals adres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Interactiegegevens zoals IP-adres, cookies, surf- en klikgedrag, informatie afkomstig uit contactformulieren.
 • Gegevens met betrekking tot klachten, vragen en opmerkingen.
 • Eventuele andere informatie die u zelf beslist over te maken.

Wij verzamelen en verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens tenzij wij hiervoor uw expliciete toestemming hebben gekregen of daartoe verplicht worden door een wettelijke bepaling.

 

 1. Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?

De BBNO verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor specifieke, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal gegevens dus niet verder gebruiken op een met die doeleinden onverenigbare wijze.

De BBNO kan uw persoonsgegevens verwerken voor volgende doeleinden:

 • Bedrijfsvoering, beleid, administratie en financiën.
 •  Leveranciersbeheer
 •  Klantenbeheer
 • Statistisch onderzoek.
 • Wettelijke verplichtingen.
 • Alle andere door u verzochte diensten.

De rechtsgronden op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • De verwerking van uw persoonsgegevens door de BBNO berust in de regel op uw toestemming.
 • Daarnaast kan de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de BBNO kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken. In die gevallen zullen wij een afweging maken en nagaan of uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder doorwegen.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u en de BBNO betrokken zijn.
 • Uiteindelijk kan de verwerking ook het gevolg zijn van een wettelijke verplichting.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kunt u deze te allen tijde intrekken.

Indien wij uw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, kan u steeds aangeven dat uw belang zwaarder doorweegt en kan u zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens.

Met al deze gegevens wordt met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid omgesprongen en zij zijn niet vrij toegankelijk.

 

 1. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. De bewaringstermijn is afhankelijk van het doel waarvoor persoonsgegevens verzameld worden.

Criteria voor de duurtijd van de bewaring zijn: de doelen van de bewaring, onze wettelijke verplichting om uw gegevens voor een wettelijk bepaalde termijn bij te houden, de duurtijd van de periode waarvoor we met u in relatie treden.

Wij verbinden ons ertoe om na afloop van de bewaringstermijn de persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze verzameld werden op een veilige manier te wissen, te vernietigen of te anonimiseren.

 

 1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik.

 

 1. Geven wij gegevens door aan derden?

De BBNO zal persoonsgegevens niet verhuren, verkopen of voor financieel gewin doorspelen aan derden. Persoonsgegevens die tot individuele personen herleidbaar zijn, zullen alleen verstrekt worden aan derden wanneer hier een wettelijke grondslag of verplichting voor is, wanneer dit nodig is om uitvoering te geven aan een overeenkomst met de betrokkene, of wanneer de betrokkene zelf expliciet toegestemd heeft met de overdracht van deze gegevens.

De BBNO kan derden de opdracht geven om taken uit te voeren. In dit geval sluit de Orde een contract met deze derde partij, een zogenaamde ‘verwerkersovereenkomst’, waarin vastgelegd wordt dat deze partij op een rechtmatige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier om zal gaan met de mogelijk verstrekte persoonsgegevens. Buiten deze gevallen zal de Orde uw gegevens niet verstrekken aan derden, tenzij ze daartoe wettelijk verplicht is.

 

 1. Buitenlandse gegevensoverdracht

Het kan gebeuren dat we uw gegevens overdragen naar servers in een ander land dan waar u woont of naar derde partijen die uw gegevens kunnen (laten) verwerken in het buitenland namens ons en volgens onze instructies. Deze overdracht kadert in de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Wij doen dit steeds in overeenstemming met de voorwaarden van deze privacyverklaring en de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en indien het gegevensbeschermingsniveau in dat land niet gelijkwaardig is aan het beschermingsniveau in de EER, voorzien wij gepaste maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Op die manier verzekeren wij dat uw persoonsgegevens die naar derde partijen buiten de EER worden doorgezonden, verwerkt worden met dezelfde zorg als in België.

 

 1. Uw rechten

 

 • Toegang

Vooreerst heeft u het recht om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kan ons steeds contacteren om een kopie te krijgen van al uw gegevens die door ons worden verwerkt.

 • Verbetering

Merkt u dat bepaalde persoonsgegevens niet correct zijn? Aarzel niet om contact op te nemen met ons zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doorvoeren.

 • Intrekking

U beschikt steeds over het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 • Overdracht

U heeft het recht om de gegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen en deze verder over te dragen.

 • Bezwaar en klachten

Indien u enig bezwaar hebt, zullen wij de iedere verwerking opschorten.

U hebt eveneens steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, telefonisch bereikbaar via +32 (0)2 274 48 00 of +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

 1. Cookiebeleid

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren, zoals de bezochte pagina’s of de duur van het bezoek.

Cookies zorgen ervoor dat wij u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Met uw akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van deze cookies en het analyseren van uw gegevens.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze cookieverklaring.

 

 1. Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden bijgewerkt om het gegevensgebruik door de BBNO correct te weerspiegelen. Hiervan wordt u niet voorafgaandelijk in kennis gesteld, maar u kan steeds terecht op onze website om de meest geactualiseerde versie te raadplegen. Bovenaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

 

 1. Contact

Voor vragen, klachten of het indienen van verzoeken kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@bbno.be.

Indien nodig kunt u ons ook een brief zenden naar volgend adres: Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten, Brusselbaan 44, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

We helpen u graag verder.