De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten
BBNO

De Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten

 

Sars Covid-19

Wij geven alvast extra informatie om te delen en de connectie met uw medewerkers en patiënten te behouden. Op deze extra pagina vind u verschillende wetenschappelijke artikelen die u kan downloaden.


Vanaf 4 mei 2020 kan de ambulante zorgverstrekking in privé praktijken opnieuw opgestart worden. Dit met in achtneming van de voorzorgsmaatregelen die genomen moeten worden om infectie en kruisinfectie te voorkomen. Adviezen in functie van aanpassingen voor uw praktijk en uw praktijkwerking kon u reeds terugvinden in het protocol. De officiële richtlijnen werden vandaag kenbaar gemaakt in bijgevoegd advies van Sciensano.

Wij herinneren eraan dat elke behandeling risico’s met zich mee kan meebrengen. Een goede triage van uw patiënten is dus zeer belangrijk. Niet elke behandeling is even dringend/noodzakelijk. Het is dus aan te bevelen ook op dat vlak zijn patiënten actief te selecteren. Iedere zorgverstrekker moet dus voor elke behandeling een goede afweging maken tussen noodzaak en bijhorend risico. De Raad van Tandheelkunde gaf haar advies en Risk Management Group deed een schrijven hierover op 30 april. (zie bijlagen)

Het blijft ook steeds de verantwoordelijkheid van de individuele zorgverlener om de zorgnood in te schatten en de behandeling uit te voeren conform de geldende regels van social distancing en hygiënevoorwaarden zodat ieders gezondheid gewaarborgd wordt. De verdere evolutie van de pandemie zal bepalen of deze heropstart verder gezet kan worden of eventueel beperkende maatregelen terug ingevoerd zullen worden.

Wij wensen u allen veel succes met een veilige heropstart.

Het bestuur BBNO
Advies per 18/03/2020 12u

Download


ADVIES orthodontische en parodontale praktijkvoering m.b.t. COVID-19 15 MAART 2020

Beste collega,
Graag formuleren we een advies voor de orthodontische en paro-praktijken gebaseerd op aanbevelingen van de overheid en wetenschappelijke literatuur.
Download hier het PDF document

CONSEILS sur la pratique de l’orthodontie de la parodontologie en ce qui concerne le COVID-19 15 mars 2020

Chers collègues,
Nous aimerions rédiger un guide pour les pratiques orthodontiques et paro’s basé sur les recommandations du gouvernement et la littérature scientifique.
Download


COMMUNICATIE OVER ADVIES 9577 VAN 16 MAART 2020 VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD EN AANBEVELINGEN VAN DE RISK ASSESSMENT GROUP OVER HET GEBRUIK VAN MONDMASKERS

Beste leden,
In bijlage vindt u een communicatie over advies 9577 van 16 maart 2020 van de Hoge Gezondheidsraad en aanbevelingen van de Risk Assessment Group over het gebruik van mondmaskers. We vragen u om deze informatie door te geven aan uw netwerken. Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen, wij danken u om dit door te geven. Samen met onze directeur-generaal Pedro Facon verzekeren wij u van onze steun en erkenning voor het geweldige werk dat u elke dag doet.
Met vriendelijke groet,
PS: Voor leden die in meerdere raden en commissies zitten, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de meerdere e-mails die u zal ontvangen.

 

COMMUNICATION AU SUJET DE L’AVIS 9577 DATANT DU 16 MARS 2020 DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ ET DES CONSIGNES DU RISK ASSESSMENT GROUP SUR L’UTILISATION DES MASQUES

Chers membres,
Je vous prie de trouver ci-joint une communication au sujet de l’avis 9577 datant du 16 mars 2020 du Conseil supérieur de la Santé et des consignes du Risk Assessment Group sur l’utilisation des masques. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information auprès de vos réseaux. Il est primordial que chaque professionnel puisse avoir ce message, nous vous remercions d’en assurer le relai. Nous nous joignons à notre directeur général Pedro Facon pour vous assurer notre soutien et notre reconnaissance pour le travail formidable que vous accomplissez quotidiennement.
Bien à vous,
PS: Pour les membres qui siègent dans plusieurs conseils et commissions, nous sommes désolés des envois multiples.


PROCEDURE VOOR DE AMBULANTE ZORGVERSTREKKING IN EEN PRIVÉ PRAKTIJK

Beste leden,
In bijlage vindt u de procédure voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk. We vragen u om deze informatie door te geven aan uw netwerken. Het is essentieel dat elke professional deze boodschap kan ontvangen, wij danken u om dit door te geven. Samen met onze directeur-generaal Pedro Facon verzekeren wij u van onze steun en erkenning voor het geweldige werk dat u elke dag doet.
Met vriendelijke groet,
PS: Voor leden die in meerdere raden en commissies zitten, bieden wij onze verontschuldigingen aan voor de meerdere e-mails die u zal ontvangen.

 

PROCEDURE POUR LES SOINS AMBULATOIRES DANS UN CABINET PRIVE

Chers membres,
Je vous prie de trouver ci-joint la procédure pour les soins ambulatoires dans un cabinet privé. Nous vous demandons de bien vouloir relayer cette information auprès de vos réseaux. Il est primordial que chaque professionnel puisse avoir ce message, nous vous remercions d’en assurer le relai. Nous nous joignons à notre directeur général Pedro Facon pour vous assurer notre soutien et notre reconnaissance pour le travail formidable que vous accomplissez quotidiennement.
Bien à vous,
PS: Pour les membres qui siègent dans plusieurs conseils et commissions, nous sommes désolés des envois multiples.


ADVIES ivm juridische aspecten in huidige situatie orthodontiepraktijk

 

Momenteel wordt meer en meer de vraag gesteld naar de grenzen van onze verantwoordelijkheid in de huidige praktijkvoering, gezien de overmacht ten gevolge van de corona-crisis die ons gebied de consultaties te staken. Onze jurist geeft raad :

1.
Wat “overmacht” betreft: volgens artikel 1148 van het burgerlijk wetboek is niemand een schadevergoeding verschuldigd indien hij zijn verbintenis door overmacht of toeval – al dan niet tijdelijk - onmogelijk kan nakomen. De omstandigheden moest onvoorzienbaar zijn, en diegene die zich op overmacht beroept (i.e. de orthodontist) moet aantonen dat het voor hem redelijkerwijze onmogelijk was om aan zijn verbintenis te voldoen.
 
In verschillende lidstaten (bvb. Frankrijk) werd al expliciet voorzien dat de Covid-19 pandemie als overmacht moet worden beschouwd. Ook in België is een besluit in opstelling dat de Covid-19 pandemie (en daarbij horende maatregelen) “van rechtswege” (i.e. zonder dat dit moet worden bewezen) als overmacht kwalificeert.
 
Diegene die zich op overmacht beroept, moet wel alle redelijke maatregelen nemen om schade te voorkomen (bvb. patiënten informeren, voor dringende gevallen beschikbaar blijven etc…). Ook de patiënt moet uiteraard de nodige maatregelen nemen om schade tijdens deze lockdown-periode te vermijden.
 
Hoewel ieder geval altijd apart moet worden beoordeeld (althans totdat het “besluit Geens” zou worden aangenomen), lijkt er voor de doorsnee orthodontist sprake van overmacht: de overheid adviseert enkel dringende medische hulp te verlenen (hetgeen uitzonderlijk is bij orthodontie), er is mogelijk onvoldoende beschermingsmateriaal en/of de kosten om de “social distancing” maatregelen te garanderen zijn onevenredig hoog, etc.. De orthodontist kan enkel zijn patiënt informeren, en instructies geven om de voorgestelde behandeling en instructies ondertussen zo goed mogelijk op te volgen.
 
2.
De vraag wordt vooral belangrijk naarmate de Covid-19 maatregelen langer duren, en de patiënt niet kan worden opgevolgd over een veel langere termijn. Als er een risico is verbonden met het gebrek aan opvolging, kan de orthodontist zijn patiënt daar best over informeren. Als er nieuwe technologieën zouden toelaten om van op afstand patiënt op te volgen of te behandelen, dan kan de haalbaarheid daarvan best goed opgevolgd worden (kosten/baten).
 
3.
Als randbemerking: het is niet uitgesloten dat in de verzekeringscontracten een bepaalde clausule staat waarin “overmacht” nog anders wordt geformuleerd. De kans is klein, en het is mogelijk een louter theoretische discussie, maar het lijkt me zekerheidshalve niet slecht om dit even na te kijken. Zoals gezegd zal ik even informeel contact opnemen met een juriste bij AMMA om eens na te gaan wat hun visie hierop is.
 
4.
Wat het eindresultaat betreft: dit is momenteel reeds een “inspanningsverbintenis” en geen resultaatsverbintenis. De Covid-19 pandemie verandert hieraan niets, en zal het voor de patiënt enkel nog moeilijker maken om de aansprakelijkheid van de orthodontist te kunnen aantonen.


Hoe vraag je de corona hinderpremie aan ? (klik hier)

 

Beste Collega

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie. De overheid heeft ondertussen een aantal maatregelen uitgewerkt en hulpprocedures versoepeld die u kunnen helpen. De overheid werkt evenwel constant aan nieuwe maatregelen en verfijningen, dus hou ook de mediaberichten en onze website hieromtrent in de gaten. 

Ook wij kunnen een vervangingsinkomen aanvragen aan ons sociaal verzekeringsfonds. 

Als bijlage vindt u een overzicht van de steunmaatregelen betreffende het coronavirus.  Dit document werd met de grootste voorzichtigheid samengesteld op basis van de meest actuele gegevens bekend gemaakt door de diverse overheden tot 18 maart 2020.  De weergegeven teksten zijn bijgevolg onder alle voorbehoud van mogelijke toekomstige (wettelijke) wijzigingen, aanvullingen, verduidelijkingen, … van de diverse overheden.  Gelieve er ook rekening mee te houden dat een aantal maatregelen reeds gecommuniceerd werden in de media en op verschillende websites, maar dat er op heden effectieve wettelijke besluiten (wetten, decreten, richtlijnen…) ontbreken.  We adviseren u in ieder geval om de diverse media alsook de diverse overheidswebsites waarnaar we verwezen hebben regelmatig na te kijken op eventuele updates. 

U zal begrijpen dat ook wij momenteel  e-mails en telefoontjes krijgen.  Wij danken u alvast voor uw begrip mocht het de komende dagen en weken wat langer duren vooraleer u een antwoord op uw e-mail en/of telefoontje krijgt.  Huidige e-mail met steunmaatregelen kan u alvast helpen met het aanvragen ervan, indien specifiek van toepassing op uw situatie.  Gelieve alvast rechtstreeks uw dossierbeheerder bij uw sociaal secretariaat (attentia bv) of uw sociaal verzekeringsfonds te contacteren (best via e-mail) met betrekking tot de specifieke sociaalrechtelijke steunmaatregelen.

Mocht u nog vragen hebben, aarzel zeker niet ons te contacteren. 

Vriendelijke groet,


Bijlagen

 

 

 

Websites

https://www.nature.com/articles/s41368-020-0075-9?fbclid=IwAR2Y-pApcbIYRaXjDlGLP54TdN0oc8ruWgZ6XF_zlbtdYEUjcgSbbMZksQ0

https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles

 

 • Organisation Mondiale de la Santé - https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advi…
 • Yang X, Yu Y, Xu J, et al (2020) Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 0: https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30079-5
 • Ruan Q, Yang K, Wang W, et al (2020) Clinical predictors of mortality due to COVID-19 based on an analysis of data of 150 patients from Wuhan, China. Intensive Care Med. https://doi.org/10.1007/s00134-020-05991-x
 • Guan W-J, Ni Z-Y, Hu Y, et al (2020) Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. N Engl J Med. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
 • Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China: Summary of a Report of 72 314 Cases From the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA. Published online February 24, 2020. doi:10.1001/jama.2020.2648
 • Meng, L., Hua, F., & Bian, Z. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future Challenges for Dental and Oral Medicine. Journal of Dental Research. https://doi.org/10.1177/0022034520914246
 • Peng, X., Xu, X., Li, Y. et al. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. Int J Oral Sci 12, 9 (2020). https://doi.org/10.1038/s41368-020-0075-9
 • Recommandations d’experts portant sur la prise en charge en réanimation des patients en période d’épidémie à SARS-CoV-2. Version 2 du 10/03/2020. SRLF-SFAR-SFMU-GRUP-SPILF

 

 

 

Transport

Downloaden

 

Vijf signalen van covid-19 phishing.
Wees op uw hoede !

 1. Link naar kaart met besmette gebieden
 2. Link naar een nepregering of nepoverheidsinstantie die gelijkt op echte link
 3. Link naar een overheidsinstantie met een legitieme naam maar nep hyperlink
 4. Een waarschuwing om een document met covid-19 te downloaden
 5. Een link naar een ziekenhuis of andere zorginstelling.

 


Ernstige bijwerkingen gerelateerd aan het gebruik van niet-steroïde ontstekingsremmende geneesmiddelen (NSAID's) zijn gemeld bij patiënten met COVID19, We herinneren u eraan dat de behandeling van koorts of pijn in het kader van COVID19 of een andere respiratoire virale aandoeningen gebaseerd is op paracetamol, zonder de dosis van 60 mg / kg / dag en 3 g / dag te overschrijden. NSAID's moeten worden verboden. Omgekeerd mogen patiënten die corticosteroïden of andere immunosuppressiva gebruiken voor een chronische pathologie hun behandeling niet onderbreken, tenzij anders geadviseerd door de arts die hen volgt voor deze pathologie. Deze aanbeveling moet op grote schaal worden verspreid onder alle gezondheidswerkers .
Des évènements indésirables graves liés à l’utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ont été signalés chez des patients atteints de COVID19, cas possibles ou confirmés. Nous rappelons que le traitement d’une fièvre mal tolérée ou de douleurs dans le cadre du COVID19 ou de toute autre virose respiratoire repose sur le paracétamol, sans dépasser la dose de 60 mg/kg/jour et de 3 g/jour. Les AINS doivent être proscrits. A l’inverse, les patients sous corticoïdes ou autres immunosuppresseurs pour une pathologie chronique ne doivent pas interrompre leur traitement, sauf avis contraire du médecin qui les suit pour cette pathologie.Cette recommandation doit être diffusée largement auprès de l’ensemble des professionnels de santé.